Waarborg privacy

Privacyverklaring

Autisme Zwolle hecht veel waarde aan bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Autisme Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

Autisme Zwolle kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Autisme Zwolle, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Autisme Zwolle verstrekt. Autisme Zwolle kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contact-/informatie-/aanmeldingsformulier

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (zie uitleg “in kaart brengen websitebezoek”)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt; bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op deze website, in correspondentie en/of telefonisch

Extra aanvullende persoonsgegevens bij zorgovereenkomsten

 • Geboortedatum
 • BSN
 • Zorgovereenkomsten
 • Toestemmingsverklaringen
 • Diagnose
 • Begeleidingsplannen
 • Gegevens rondom (psychische-) gezondheid/medische informatie (indien noodzakelijk)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt; bijvoorbeeld door het invullen individueel zorgovereenkomst, toestemmingsverklaringen, in correspondentie en/of telefonisch

Persoonsgegevens minderjarigen

Autisme Zwolle verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Waarom gegevens nodig

Autisme Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt/wilt worden.

Daarnaast kan Autisme Zwolle uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zorgovereenkomst.

Bewaartermijn gegevens

Autisme Zwolle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gedurende de periode dat er contact is, worden uw gegevens bewaard. Indien er een overeenkomst aanwezig is, bewaart Autisme Zwolle na beëindiging van deze overeenkomst, uw gegevens maximaal 15 jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer bewaard moeten blijven omdat de wet dit verplicht stelt, zoals gegevens voor de Belastingdienst. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden uw gegevens verwijderd.

Delen met anderen          

Autisme Zwolle verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Autisme Zwolle worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Autisme Zwolle gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht de door u verstrekte gegevens over te laten dragen aan uzelf, of indien gewenst, direct aan een ander partij.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is ingediend, vragen wij u een ondertekende brief waarin u uw verzoek tot inzage kort toelicht en daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan, schrijf in de kopie dat het een kopie is, schrijf in de kopie dat de kopie voor Autisme Zwolle is bedoeld en schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft. Dit ter bescherming van uw privacy.

In deze link vindt u tips en meer informatie over “hoe voorkom je fraude met een kopie van het identiteitsbewijs”.

U kunt uw verzoek sturen naar mona@autismezwolle.nl. Autisme Zwolle zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

Autisme Zwolle maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiligen

Autisme Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De volgende maatregelen zijn van toepassing:

 • Een autorisatie procedure; alleen medewerkers die hiertoe geautoriseerd zijn kunnen bepaalde persoonsgegevens verwerken
 • Digitale persoonsgegevens zijn opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Back-up externe opslag
 • Fysieke persoonsgegevens/dossiers worden bewaard in een afgesloten ruimte
 • De website van Autisme Zwolle maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Gebruik van DKIM, SPF en DMARC; dit zijn drie internetstandaarden om te voorkomen dat u uit naam van Autisme Zwolle, e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen
 • Persoonsgegevens die via een besloten website te benaderen zijn, zijn via een beveiligde internetverbinding te herkennen zijn aan het groene slotje (HTTPS)
 • Veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd

Meldplicht datalek

 • Een datalek wil zeggen dat persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden
 • In de keten van verwerkers zijn de werkwijzen/verantwoordelijkheden met betrekking tot datalekken in de verwerkingsovereenkomst met verwerker vastgelegd
 • De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstige datalek hebben. In sommige gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt)
 • Datalekken worden binnen 72 uur vanaf het moment constatering gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Autisme Zwolle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Autisme Zwolle op via mona@autismezwolle.nl.

Autisme Zwolle is als volgt te bereiken: Autisme Zwolle, Goldkampstraat 41-9, 7722RN te Dalfsen, KVK nr. 73596388, www.autismezwolle.nl

Mevr. M. van de Bilt-Koot is de Functionaris Gegevensbescherming van Autisme Zwolle. Zij is te bereiken via mona@autismezwolle.nl of via telefoonnummer 06-30695942

Websites van anderen

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijziging in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft afgegeven.

Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Laatst bewerkt op 22 februari 2023.