Uitsluitingscriteria

Autisme Zwolle levert ambulante zorg aan personen met ASS en hun systeem. We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of voor zijn of haar omgeving wordt en dit gevaar niet binnen de bevoegdheden van Autisme Zwolle af te wenden valt, kunnen wij helaas geen zorg bieden. In dat geval zal Autisme Zwolle er alles aan doen om de cliënt zo goedmogelijk te helpen met het zoeken naar een meer passende zorgaanbieder.

Kan de veiligheid van zorgverlener en/of zorgvrager en/of kwaliteit/ kwantiteit van zorg niet gegarandeerd worden, dan kan er sprake zijn van zorgweigering.

Algemene uitsluitingscriteria

Autisme Zwolle kan geen zorg bieden aan cliënten waar sprake is van:

 • Vrijheid beperkende maatregelen
 • Complexe verslavingsproblematiek c.q. drugs-alcoholverslaving als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener in gevaar is of kan komen.
 • Verpleegkundige zorg op voorwaarde dat wij samen met de cliënt de mogelijkheden onderzoeken voor het inschakelen van en thuiszorgorganisatie
 • Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doof-blind zijn
 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
 • Ernstige gedragsproblemen die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden in de thuissituatie.
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de omgeving en voor medewerkers;
 • Een psychische stoornis of een verstandelijke beperking waarbij het gedrag leidt tot een ernstig nadeel (gevaar) voor henzelf of voor anderen – De Wet verplichte ggz (Wvggz) en de wet Zorg en Dwang
 • Een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie)
 • Cliënten die zich bezighouden met criminele activiteiten
 • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

Als blijkt dat er sprake is van één of meerdere contra-indicaties bij de zorgvrager die reeds is aangemeld dan wordt er een apart traject in gegaan en voorzien wij in de zorgplicht. Het kan mogelijk zijn dat er dan een vervolgplek/ alternatief wordt gezocht voor desbetreffende zorgvrager. Uiteraard in overleg met de zorgvragers, ouder(s), verzorger(s) of wettelijk vertegenwoordiger